שירות ומכירה
073-7325742

phone4, phone, contact, telephone, support, call
וואטסאפ
 
שירות ומכירה
073-7403208

phone4, phone, contact, telephone, support, call
 
כללי ואחריות
1. האתר הינו חנות וירטואלית (להלן: "החברה").
2. שימוש מכל סוג שהוא באתר זה (להלן: "האתר") מהווה הסכמה מפורשת מצדך להוראות ולתנאים האמורים ומביע את התחייבותך לפעול על פיהם.
רכישה דרך אתר האינטרנט של החברה הינו ללקוחות החברה (להלן: "הרוכש או הרוכשים") בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש, רכישת המוצרים ואת התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
החברה מתנצלת מראש על הפנייה בלשון זכר באתר, כל האמור בתקנון זה בלשון זכר משמעו גם לשון נקבה ולהיפך, לפי המקרה.
החברה עושה מאמצים רבים על מנת להגן על הרוכשים ו/או המשתמשים באתר מפני סיכונים קיימים מעצם השימוש באינטרנט. על אף האמור, לא ניתן כידוע ליצור הגנה מוחלטת והחברה או נותני שירותים אחרים באתר לא יישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים מכל סוג שהוא העלולים להיגרם כתוצאה מגלישה ו/או שימוש באתר, חוסר זמינות של האתר או חוסר זמינות של שירות זה או אחר.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא יהיו לרוכשים /או למשתמשים טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי החברה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו להם עקב השימוש בשירותים השונים. כמו כן, יודגש כי החברה לא תישא באחריות כל שהיא לכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או לא ממוני שייגרם, אם ייגרם, למשתמש עקב מתן ו/או אי מתן ו/או סיום השירותים כולם או מקצתם.
ככל ויכיל האתר תוכנות שונות המיועדות להורדה, לא יהיו החברה ו/או נותן שרות אחר באתר ו/או יצרן התוכנה, אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת התוכנות האמורות ו/או עקב שימוש בתוכנות כאמור.
ככל ויאפשר האתר העברת ו/או פרסום מסרים ו/או חומרים אחרים על ידי גולשים או גופים מסחריים אחרים, יהיו מסרים אלה באחריותם הבלעדית של הגולשים ו/או הגופים יוזמי הפרסום. החברה לא תישא בכל אחריות בגין מסרים ו/או חומרים שונים אשר יתפרסמו באתר שלא מטעמה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל חומר ו/או מסר אשר יופיע באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
החברה אינה אחראית לתכנים ו/או שירותים אשר יופיעו באתרים אחרים המקושרים לאתר. כמו כן, אינה אחראית לתכנים ו/או שירותים אשר יתפרסמו באתר במסגרת פרסומות אלה ואחרות של גופים מסחריים או אחרים.
המשתמש ו/או הרוכש מאשר בזאת כי ידוע לו שייתכן ויתרחשו תקלות טכניות אשר ימנעו ו/או ישבשו את השימוש באתר וכי החברה לא תישא באחריות כלשהי בדבר תקלות כאמור.
המוצרים
המוצרים אשר יוצעו באתר מעת לעת ובכלל זה מבצעים, הטבות, הנחות והצעות מיוחדות, יהיו כולם כפופים לתנאים אותם תקבע החברה, ביחס לכל מוצר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי הרכישה ויתר המבצעים כאמור, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או הפסקת אספקת מוצרים או שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש ו/או שינוי המחירים המוצעים על ידה ו/או התנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך מהחברה בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי החברה רשאית להפסיק מדי פעם את השימוש באתר את רכישת המוצרים המוצעים על ידה באתר לשם תחזוקה שוטפת, תיקון, שדרוג ושיפור של התוכנות, החומרה או כל אמצעי טכנולוגי אחר המופעל על ידה בהקשר לשירותים המוצעים באתר.
החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמוצרים המוצגים באתר קיימים במלאי.
יחד עם זאת עלול להיווצר מצב כי לאחר תום הליך ההזמנה, יתברר כי המוצר שנרכש אזל מהמלאי.
במקרה כאמור, תבוטל הזמנת המוצר וכספו של הרוכש, ככל ששולם לחברה, יוחזר לרוכש. הרוכש מצהיר כי במקרה כאמור לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהיא בעניין מהחברה ו/או מי מטעמה.
תנאי רכישת המוצרים באתר
הרכישה דרך האתר מהווה הסכמת המשתמש ו/או הרוכש לתנאים המפורטים באתר וחשיפה לתכני האתר באחריות המשתמש ו/או הרוכש בלבד. המשתמש ו/או הרוכש מצהיר ומאשר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעליו ו/או מבעליו ו/או מי מטעמם.
המבצע בפועל את הרכישה דרך האתר מצהיר בזאת כי הינו מורשה מטעם המשתמש ו/או הרוכש לרכוש את המוצרים דרך האתר.
כל קטין כהגדרתו בדין (מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה) או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של צד שלישי לצורך ביצוע רכישה ו/או פעולה משפטית, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הממונה/אחראי עליו (לרבות אפוטרופסו ו/או הוריו ו/או הממונה על פי דין) וזאת לצורך ביצוע רכישות ו/או פעולות אחרות באתר זה.
כל המוצרים הנמכרים באתר החברה, מוצעים למשתמשים ו/או לרוכשים לרכישה במחיר הנקוב ובהתאם לתנאי הרכישה ו/או תנאי מבצע הנקובים באותה העת באתר. יודגש כי באתר אין כפל מבצעים.
האחריות לפעולת המוצרים הינה בהתאם לתעודת האחריות המצורפת למוצר. האחריות הינה של הגוף החתום על תעודת האחריות ושלו בלבד.
מובהר ומוסכם בזאת כי לא תחול על החברה אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק שיגרם לכל גוף שהוא והנובע משימוש באתר.
ככל ויגרמו לחברה נזקים כתוצאה משימוש הרוכש / או המשתמש באתר, מתחייב הנ"ל לפצות ולשפות את החברה באופן מיידי בגין כל נזק כאמור וזאת לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו לחברה.
בתשלום באמצעות כרטיס אשראי, הלקוח יחוייב בפועל רק לאחר בדיקת זמינות המוצרים הרלוונטיים וקבלת אישור סופי לעסקה.
אספקת המוצר תהיה לכתובת המשתמש ו/או הרוכש שהוכנסה למערכת על ידו ושתאושר על ידי החברה.
והיה ומוצר יסופק לרוכש על ידי גורם שלישי - החברה תהיה פטורה מאחריות בגין כל עיכוב באספקהולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה.
מחירי האספקה, אזורי האספקה ומועדי האספקה יהיו בהתאם לשיקול דעת החברה.
החברה תהיה פטורה מעיכובים באספקה או מאי אספקה וזאת כתוצאה מכוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה.
ביטול עסקאות
החברה רשאית להודיע על ביטול עסקת הרכישה וזאת במידה שתחול טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, באספקתו, באחריות ובשירות הנוגעים לו, בהיטלים ובמיסים החלים עליו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר.
כמו כן החברה תהא רשאית לבטל את העסקה כאשר קיימת בעיה בקבלת הנתונים מן הרוכש או שלא נתקבלו נתונים נדרשים מהרוכש.
ככל והעסקה בוטלה על פי דין או על פי תקנון זה, לאחר מועד האספקה, יוחזר המוצר למחסני החברה על ידי הרוכש או על ידי החברה, בהתאם לבחירת החברה.
ידוע לרוכש כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי החברה ליצור עימו קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הרכישה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הרוכש.
אופן התשלום
המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
כל מחירו של מוצר המופיע באתר בדולר ארה"ב או במטבע זר אחר, ישולם בשקלים בהתאם לשער החליפין העברות והמחאות גבוה הידוע של הדולר או של המטבע הזר האחר (כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל) וזאת במועד הוצאת החשבונית לרוכש.
המחירים אינם כוללים משלוח אשר יחויב בנפרד בהתאם להוראות תקנון זה.
התשלום יתבצע ישירות לחברה.
מובהר בזאת כי החברה לא תאפשר רכישה של מוצרים בסכום אשר חורג מהאובליגו של הרוכשים בחברה.
המשתמש ו/או הרוכש מתיר בזאת לחברה לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת לשם יצירת קשר עימו ו/או לצרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים.
הזנת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית. נגד משתמש אשר ימסור פרטים כוזבים, יתכן וינקטו הליכים משפטיים.
מוסכם כי החברה לא תהיה אחראית לטעויות בעסקה שנובעות מהכנסת פרטים שגויים למערכת.
מוסכם כי הרישום המבוצע על ידי החברה (לרבות באתר) יהוו ראיה לכל הקשור לביצוע העסקה.
קניין רוחני
סימן המסחר וכן שם המתחם הינם קניינם הבלעדי של החברה.
כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט, לרבות בעיצובו הינם של החברה בלבד.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ כל חלק מהאמור לעיל ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.
אבטחת מידע ופרטיות באתר
המשתמש ו/או הרוכש באתר מתחייב בזאת שלא לעקוף ו/או לפגוע בכל אמצעי אבטחה באתר. ידוע למשתמש ו/או לרוכש כי משתמש אשר יפר בצורה כל שהיא אמצעי אבטחה כאלה או אחרים במערכות האתר יחשוף עצמו לאחריות ציבורית ו/או פלילית.
הדין החל
האתר, המידע המופיע בו, תוכנות הניתנות להורדה ממנו וכל פרסום אחר בו, מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות למיניהם.
השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה כפוף לדיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.
 
paypal, paypal, donate
lock3, lock, secure, private, encrypted, dualtone
pencil5, pencil, write, edit, blog, note
credit2, credit, card, purchase, payment, ecommerce
כל הזכויות שמורות